Earth Overshoot Day (Dagen for globalt ressursforbruk) er den dagen i året da menneskeheten har brukt opp alle de fornybare ressursene som jorden kan produsere på ett år. Dessverre kommer denne dagen tidligere og tidligere hvert år. Hvert år regnes ut fra 1. januar, og når Earth Overshoot Day inntreffer, betyr det at vi lever på lånt tid resten av året. Earth Overshoot Day var i år 12. april for Norge.

Dette fenomenet er et sterkt varsel om at vi overskrider jordens bærekraftige kapasitet. Vi utnytter jordens ressurser raskere enn naturen har tid til å regenerere dem. Konsekvensene er økt avskoging, tap av biologisk mangfold, utarming av jordens fruktbarhet og økte klimaendringer.

For å redusere vår økologiske fotavtrykk og leve innenfor jordens tålegrenser, må vi ta ansvar og handle nå. Her er noen tiltak vi kan gjøre:

Endre våre forbruksvaner: Vi må være bevisste på hva vi kjøper og hvordan vi bruker ressursene våre. Redusere overforbruket av varer og tjenester, og velge produkter som er miljøvennlige og bærekraftige.

Sats på fornybar energi: Overgangen til fornybar energi er avgjørende for å redusere vår avhengighet av fossile brensler. Invester i solenergi, vindkraft og andre rene energikilder for å redusere utslippene av klimagasser.

Bevar natur og økosystemer: Beskyttelse av skoger, våtmarker og andre naturreservater er avgjørende for å opprettholde balansen i økosystemene. Dette hjelper til med å bevare biologisk mangfold og sikre langvarig ressursforsyning.

Bærekraftig matproduksjon: Velg lokalt dyrket mat, reduser matsvinn og velg en plantebasert diett. Jordbruket står for en betydelig del av det økologiske fotavtrykket vårt, og en overgang til bærekraftig matproduksjon vil ha positive effekter på både helse og miljø.

Politisk engasjement: Påvirke beslutningstakere og kreve politiske endringer som fremmer bærekraftig utvikling. 

Vår kollektive innsats er nøkkelen til å snu trenden og sikre en bærekraftig fremtid for vår planet. Vi kan ikke lenger ignorere Earth Overshoot Day. La oss handle nå for å bevare jordens ressurser og skape en bedre verden for kommende generasjoner.

Kilde: Earth Overshoot Day. Country overshoot days.